Algoritmusok Python nyelven

2. Előadás, Függvények, egyszerű adattípusok, adatszerkezetek.

2020. február 20.

Technikai információk

Diák elérhetősége:

damasdigabor.web.elte.hu/teaching

Óra kezdés: 14:00

Python

 • Indentálás, nem kell pontosvessző
 • Dinamikus típusok
 • Értékadásnál először a jobb oldal kiértékelődik, majd a bal oldalon lévő nevet hozzárendeljük az eredményhez.

Apróságok

 • A #-al kezdődő sorok kommentek, nem befolyásolják a programot.
In [134]:
2+2
# 2+3
Out[134]:
4
In [135]:
import this

break és continue

 • break: ha korábban ki akarunk lépni egy ciklusból
 • continue: ha korábban szeretnénk a következő ciklus futásra lépni
In [136]:
for i in range(10):
  if i % 2 == 0:
    continue
  print(i)
1
3
5
7
9
In [137]:
for i in range(10):
  if i > 4:
    break
  print(i)
0
1
2
3
4

Függvények

In [138]:
def foo():
  print("én egy nagyon okos függvény vagyok")
   
foo()
én egy nagyon okos függvény vagyok

Függvény argumentumok, paraméterek

 1. pozíció szerinti (positional)
 2. kulcsszavas (named or keyword arguments)

Először a pozíció szerintieket kell írni aztán a kulcsszavasokat

In [139]:
def foo(arg1, arg2, arg3):
  print("arg1 ", arg1)
  print("arg2 ", arg2)
  print("arg3 ", arg3)
  
foo(1, 2,3)
arg1 1
arg2 2
arg3 3
In [140]:
foo(1, arg3=2, arg2=29)
arg1 1
arg2 29
arg3 2
In [141]:
arg3=4

Visszatérési érték, a return parancs

 • Egy függvénynek több visszatérési értéke is lehet
  • Ilyenkor az értékek egy tuple-be kerülnek.
 • ha a függvény futása úgy ér véget, hogy nem ér el return parancsot, a visszatérési érték automatikusan None lesz.
 • Egy üres return parancs is None-nal tér vissza.
In [142]:
def foo(n):
  if n < 0:
    return "negative"
  if 0 <= n < 10:
    return "positive", n
  # return None
  # return

print(foo(-2))
print(foo(3), type(foo(3)))
print(foo(12))
negative
('positive', 3) <class 'tuple'>
None

Mit is jelent, hogy egy függvényt meghívunk valamilyen argumentumokkal?

 • Létrejön egy lokális változó a paraméter névvel és az argumentumra fog mutatni.
 • Tényleg az átadott objektumra fog mutatni és nem csak egy másolatra!
 • Alapvetően az át nem adott objektumokat viszont nem látja!
In [143]:
l=["matek"]
def add_matek(k):
  k.append("matek")

print(l)
add_matek(l)
print(l)
add_matek(l)
print(l)
['matek']
['matek', 'matek']
['matek', 'matek', 'matek']
In [144]:
s="matek"
def add_matek(k):
  k=k+"matek"

print(s)
add_matek(s)
print(s)
add_matek(s)
print(s)
matek
matek
matek

Alapértelmezett argumentum (Default arguments)

 • Az argumentumoknak lehet alapértelmezett értéke. Ha nem érkezik egy ilyen paraméterhez argumentum akkor az alapértelmezett argumentumot kapja meg a függvény
 • Először kell megadni azokat az argumentumokat, amiknek nincs alapértelmezett értéke.
In [146]:
def foo(arg1, arg2, arg3=3):
  print("arg1 ", arg1)
  print("arg2 ", arg2)
  print("arg3 ", arg3)
foo(1, 2)
arg1 1
arg2 2
arg3 3
In [147]:
foo(2, arg2=1)
arg1 2
arg2 1
arg3 3
In [148]:
foo(arg1=1, arg3=33, arg2=222)
arg1 1
arg2 222
arg3 33

Tetszőleges kihagyható közülük.

In [149]:
def foo(arg1, arg2=2, arg3=3):
  print("arg1 ", arg1)
  print("arg2 ", arg2)
  print("arg3 ", arg3)
  
foo(11, 33)
print("")
foo(11, arg3=33)
arg1 11
arg2 33
arg3 3

arg1 11
arg2 2
arg3 33

Emiatt rengeteg argumentumod lehet úgy is, hogy ez nem nehezíti meg a függvény használatát. Sok könyvtárban találunk olyan függvényeket, amiknek rengeteg argumentumunk van.

Például a következő függvényt a pandas könyvtárban találjuk:

pandas.read_csv(filepath_or_buffer, sep=', ', delimiter=None, header='infer', names=None, index_col=None, usecols=None, squeeze=False, prefix=None, mangle_dupe_cols=True, dtype=None, engine=None, converters=None, true_values=None, false_values=None, skipinitialspace=False, skiprows=None, nrows=None, na_values=None, keep_default_na=True, na_filter=True, verbose=False, skip_blank_lines=True, parse_dates=False, infer_datetime_format=False, keep_date_col=False, date_parser=None, dayfirst=False, iterator=False, chunksize=None, compression='infer', thousands=None, decimal=b'.', lineterminator=None, quotechar='"', quoting=0, escapechar=None, comment=None, encoding=None, dialect=None, tupleize_cols=False, error_bad_lines=True, warn_bad_lines=True, skipfooter=0, skip_footer=0, doublequote=True, delim_whitespace=False, as_recarray=False, compact_ints=False, use_unsigned=False, low_memory=True, buffer_lines=None, memory_map=False, float_precision=None)

Dinamikus tipusok

 • nem kell deklarálni a változókat
 • az értékadás tetszőleges objektumra működik
In [150]:
i = 2
type(i), id(i)
Out[150]:
(int, 140705633509808)
In [151]:
i = "foo"
type(i), id(i)
Out[151]:
(str, 3070806732848)

Erősen típusos nyelv

 • a legtöbb implicit konverzió nem megengedett.
 • numerikus típusok között lehet konvertálni:
In [152]:
i = 2
f = 1.2
s = i + f
print(type(i), type(f))
print(type(i + f))
print(s,type(s))
<class 'int'> <class 'float'>
<class 'float'>
3.2 <class 'float'>
 • konverzió stringek és numerikus típusok között nem megengedett
In [153]:
 #print("Nekem " + 3.1415 + " az IQ-m")

Viszont explicit konverzióval működik:

In [154]:
print("Nekem " + str(3.1415) + " az IQ-m")
Nekem 3.1415 az IQ-m

Beépített típusok és operátorok.

 • Boolean (Igazság)
 • Numerikus (Szám)
 • String (Szöveg)

boolean operátorok

 • három boolean operátor van: and, or and not
In [155]:
x = 2

x < 2 and x >= 2
Out[155]:
False
In [156]:
x > 0 and x < 10
Out[156]:
True
In [157]:
not x < 0
Out[157]:
True

boolean típus

 • két boolean érték: True és False (nagybetűvel kell kezdeni!!!)
In [158]:
x = True
type(x)
Out[158]:
bool
In [159]:
True and False
Out[159]:
False
In [160]:
True or False
Out[160]:
True
In [161]:
not True
Out[161]:
False
In [162]:
True and True and False
Out[162]:
False

Numerikus típusok

 • három numerikus típus: int, float and complex
 • a kezdeti értéktől függ az objektum típusa
In [163]:
i = 2
f = 1.2
c = 1+2j

type(i), type(f), type(c)
Out[163]:
(int, float, complex)
 • implicit konverzió működik köztük aritmetikai műveletek esetén
 • az eredmény típusa mindig a legkevesebb információ veszteséggel járó típus
In [164]:
c2 = i + c
print(c2, type(c2))
(3+2j) <class 'complex'>

Tartomány

 • Az egészek tetszőleges méretűek lehetnek, csak a számítógép hardver oldala szab határt.
 • Python 2-ben más a helyzet!
In [165]:
2**100000
Out[165]:

In [166]:
type(2**63 + 1)
Out[166]:
int

float

 • floatok általában a C double típusán alapszanak, így a precizitásuk véges
 • komplex számok pedig két floatot használnak.
 • pontos információt a sys.float_info parancs segítségével kapunk
In [167]:
import sys
sys.float_info
Out[167]:
sys.float_info(max=1.7976931348623157e+308, max_exp=1024, max_10_exp=308, min=2.2250738585072014e-308, min_exp=-1021, min_10_exp=-307, dig=15, mant_dig=53, epsilon=2.220446049250313e-16, radix=2, rounds=1)
In [168]:
sys.int_info
Out[168]:
sys.int_info(bits_per_digit=30, sizeof_digit=4)

Aritmetikai operátorok

 • összadás, kivonás, szorzás a szokásos módon működik
In [169]:
i = 2
f = 4.2
c = 4.1-3j

s1 = i + f
s2 = f - c
s3 = i * c
print(s1, type(s1))
print(s2, type(s2))
print(s3, type(s3))
6.2 <class 'float'>
(0.10000000000000053+3j) <class 'complex'>
(8.2-6j) <class 'complex'>

Osztás vs benfoglalás

 • / törtet is adhat
 • // a hányados egész részét adja vissza
 • Python 2-ben más!
In [170]:
3 / 2
Out[170]:
1.5
In [171]:
-3.0 // 2, 3 // 2 
Out[171]:
(-2.0, 1)
In [172]:
4 / 0.8, 4.0 / 0.8, 4 // 0.8, 4.0 // 0.8 
Out[172]:
(5.0, 5.0, 4.0, 4.0)

Mi a megoldás a ilyesmi problémák elkerülésére?

Összehasnolító operátorok

In [173]:
x = 23
x < 24, x >= 22
Out[173]:
(True, True)

Össze is lehet őket láncolni

In [174]:
23 < x < 100
Out[174]:
False
In [175]:
23 <= x < 100
Out[175]:
True

Egyéb operátorok

Maradék

In [176]:
5 % 3
Out[176]:
2

Hatványozás

In [177]:
2 ** 3
Out[177]:
8
In [178]:
2 ** 0.5
Out[178]:
1.4142135623730951

Abszolút érték

In [179]:
abs(-2 - 1j), abs(1+1j)
Out[179]:
(2.23606797749979, 1.4142135623730951)

Kerekítés

In [180]:
round(2.3456), round(2.3456, 2), round(3.5)
Out[180]:
(2, 2.35, 4)

Explicit konverzió

In [181]:
float(2)
Out[181]:
2.0
In [182]:
# 0 felé kerekít
int(-2.7), int(2.7)
Out[182]:
(-2, 2)

A math és cmath modulok még sok mást tartalmaznak

In [183]:
import math

math.log(16), math.log(16, 2), math.exp(2), math.exp(math.log(10))
Out[183]:
(2.772588722239781, 4.0, 7.38905609893065, 10.000000000000002)

Mutable vs. immutable típusok

 • mutable típusba tartozó objektumok helyben változtathatóak
 • immutable objektumok egész életükben egyetlen értékkel rendelkeznek
 • minden numerikus típusok immutable
In [184]:
"asd"+"asd"
a=2
a=3
In [185]:
x = 2
old_id = id(x)
x = x + 1
print(id(x) == old_id)
False
In [186]:
for i in range(-10, 260):
  x = i
  y = i + 1 - 1
  if x is not y:
    print(i)
-10
-9
-8
-7
-6
257
258
259

Mutable? bool értékek

Egyedi immutable objektumok, csak egy példány van belőlük.

In [187]:
x = True
y = False
print(x is y)
x = False
print(x is y)
False
True

Mutable? listák

In [188]:
l1 = [0, 1]
old_id = id(l1)
l1.append(2)
old_id == id(l1)
Out[188]:
True
In [189]:
[1,2] is [1,2]
Out[189]:
False

A listák helyben megváltoztathatóak

Sorozat típusok

 • minden lista/sorozat szerű típus támogatja a következő függvényeket
operation behaviour
x in s True ha s egyenlő x valamelyik elemével, különben False
x not in s Flase ha s egyenlő x valamelyik elemével, különben True
s + t s és t összefűzése
s * n or n * s ekvivalens azzal, hogy összeadjuk s-nek n darab példányát
s[i] s-nek az i. eleme, 0-tól kezdve
s[i:j] s-nek az i-től j-ig tartó szelete
s[i:j:k] s-nek az i-től j-ig tartó szelete k lépésközzel
len(s) s hossza
min(s) s legkisebb eleme
max(s) s legnagyobb eleme
s.index(x[, i[, j]]) s első előfordulásának indexe x-ben (az i. indextől a j.-ig tartó részen)
s.count(x) s x-beli megjelenéseinek száma

Table source

list

 • mutable sorozat típus
In [190]:
l = [1, 2, 2, 3]
l
Out[190]:
[1, 2, 2, 3]
In [191]:
l[1]
Out[191]:
2
In [192]:
 # l[4] # raises IndexError
In [193]:
l[-1], l[len(l)-1]
Out[193]:
(3, 3)

append, insert, del

In [194]:
l = [1, 2, 3]
l.append(3)
l.clear()
l
Out[194]:
[]
In [195]:
l = [1, 2, 3]
l.insert(1, 5)
l
Out[195]:
[1, 5, 2, 3]
In [196]:
l= [1, 2, 5, 1]
del l[2]
l
Out[196]:
[1, 2, 1]

Indexelés, range-k

In [197]:
l = []
for i in range(20):
  l.append(2*i + 1)
l[2:5]
l[:10]
Out[197]:
[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19]
In [198]:
l[-4:]
Out[198]:
[33, 35, 37, 39]
In [199]:
for i in range(10):
  print(l[i:i+3])
[1, 3, 5]
[3, 5, 7]
[5, 7, 9]
[7, 9, 11]
[9, 11, 13]
[11, 13, 15]
[13, 15, 17]
[15, 17, 19]
[17, 19, 21]
[19, 21, 23]
In [200]:
l[2:11:3] 
Out[200]:
[5, 11, 17]

Vajon mi az eredmény?

In [201]:
l[::-1]
Out[201]:
[39, 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1]

A lista mutable, elemek megváltoztathatóak:

In [202]:
l = []
old_id = id(l)

for element in range(1, 3):
  l.append(element)
  print(id(l) == old_id)
l
True
True
Out[202]:
[1, 2]
In [203]:
l[1] = 12
In [204]:
l = [1, 2]
l.extend([3, 4, 5])
len(l), l
Out[204]:
(5, [1, 2, 3, 4, 5])

Az = operáció egy referenciát állít be

 • nem jön létre új objektum
In [205]:
l=[1,2]
l2 = l.copy()
print(l is l2)

l2.append(42)
l
False
Out[205]:
[1, 2]
In [206]:
a="alma"
b=a
b=b+"alma"
a
Out[206]:
'alma'

az elemeknek nem kell azonos típusunak lennie

In [207]:
l = [1, -1, "foo", 2, "bar"]
l
Out[207]:
[1, -1, 'foo', 2, 'bar']

listákon végigmehetünk for ciklussal

In [208]:
for element in l:
  print(element)
1
-1
foo
2
bar

enumerate

ha szükségünk van az indexre is, a beépített enumerate függvény index-elem párokon fut végig

In [209]:
l=["asd",1,2]
for i, element in enumerate(l):
  print(i, element)
0 asd
1 1
2 2

Lista rendezés

 • rendezni lehet a beépített sorted függvény segítségével
In [210]:
l = [3, -1, 2, 11]

for e in sorted(l):
  print(e)
-1
2
3
11

A key argumentummal megadhatjuk, hogy mi szerint rendezzünk

In [211]:
shopping_list = [
  ["apple", 5],
  ["pear", 2,2],
  ["milk", 1],
  ["bread", 3],
]

for product in sorted(shopping_list, key=lambda x: len(x)):
  print(product)
['apple', 5]
['milk', 1]
['bread', 3]
['pear', 2, 2]

Helyben is lehet rendezni a .sort() metódussal.

In [212]:
l=[3, -1, 2, 11]
l.sort()
l
Out[212]:
[-1, 2, 3, 11]

A * operátor

A * operátor segítségével "kibonthatunk" egy listát. A *l kifejezés felsorolja az l lista elemeit de már nem egy lista objektum. Ez tipikusan akkor hasznos, ha egy függvény sok paramétert vár.

In [213]:
l=["alma","körte","piskóta"]
print(l)
print(*l)
['alma', 'körte', 'piskóta']
alma körte piskóta
In [214]:
def osszeg(x,y,z):
  return x+y+z
osszeg(*[10,20,30])
Out[214]:
60

Függvények újra. args és kwargs

 • mind a pozíciós és a kulcsszavas argumentumok is összegyűjthetőek a * és ** operátorokkal
 • a pozíciós argumentumok tuplebe kerülnek
In [133]:
def arbitrary_positional_f(*args):
  print(type(args))
  for arg in args:
    print(arg)
    
arbitrary_positional_f(1, 2, -1)
# arbitrary_positional_f(1, 2, arg=-1) # raises TypeError
<class 'tuple'>
1
2
-1

Lambda kifejezések

 • névtelen függvények
 • lehet paramétere
 • nem fér hozzá semmihez
In [ ]:
l = [-1, 0, -10, 2, 3]

Rendezzünk például abszolút érték szerint. A beépített sorted függvény nem elég:

In [ ]:
for e in sorted(l):
  print(e)

De megadhatjuk, hogy milyen key kulcsot használjon:

In [ ]:
for e in sorted(l, key=lambda x: abs(x)):
  print(e)

Bármilyen függvényt használhatunk

In [ ]:
for e in sorted(l, key=abs):
  print(e)
In [ ]: