Matematikai Algoritmusok és Felfedezések I.

8. Előadás: Numpy

2022 március 31.

Tudományos csomagok (Python Scientific stack)

csomag
NumPy Hatékony N-dimenziós tömb
SciPy Numerikus számítások
Matplotlib Grafikonok és rajzok
IPython (Jupyter) Interaktív notebook
SymPy Szimbolikus számítások
Pandas Adatbányászat

Numpy

In [1]:
import numpy as np

Vektorizáció

Ciklusok helyett automatikus elemenkénti műveletvégzés és optimalizálás a háttérben.

 • Egyszerűbb, átlátható kód
 • Gyorsabb
In [2]:
a=np.arange(0,2000)
b=np.arange(2000,0,-1)
In [3]:
%%timeit

ans=0
for i in range(len(a)):
  ans=ans+a[i]*b[i]
ans
2.61 ms ± 599 µs per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 100 loops each)
In [4]:
%%timeit

ans=0
for x,y in zip(a,b):
  ans=ans+x*y
ans
1.81 ms ± 226 µs per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 1000 loops each)
In [5]:
%%timeit

sum((x*y for x,y in zip(a,b)))
1.8 ms ± 357 µs per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 100 loops each)
In [6]:
%%timeit

np.dot(a,b)  
7.22 µs ± 944 ns per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 100000 loops each)

Copy

 • view() : ugyanahhoz az adathoz fér hozzá és az adtok megváltoztatása az eredeti tömböt is megváltoztatja
 • copy() : másolatot készít a tömbről, megváltoztatása nem befolyásolja az eredetit
In [7]:
a=np.arange(12).reshape(3,4)
b=a
print(b is a)

c = a.view()
print(c is a)
True
False
In [11]:
c = c.reshape((2, 6))           # a alakja nem változik
a.shape
Out[11]:
(3, 4)
In [12]:
c[0, 4] = 1234           
a
Out[12]:
array([[  0,  1,  2,  3],
    [1234,  5,  6,  7],
    [  8,  9,  10,  11]])

A slicing is view-t hoz létre. Viszont a tömbökkel indexelés nem!

In [13]:
s = a[ : , 1:3]   
s[:] = 10      
a
Out[13]:
array([[  0,  10,  10,  3],
    [1234,  10,  10,  7],
    [  8,  10,  10,  11]])
In [14]:
e=a[[1,2]]
print(e)
e[:]=11
print(e)
a
[[1234  10  10  7]
 [  8  10  10  11]]
[[11 11 11 11]
 [11 11 11 11]]
Out[14]:
array([[  0,  10,  10,  3],
    [1234,  10,  10,  7],
    [  8,  10,  10,  11]])

Copy

Teljes másolat jön létre.

In [15]:
d = a.copy()             
print(d is a)
d[0,0] = 9999
a
False
Out[15]:
array([[  0,  10,  10,  3],
    [1234,  10,  10,  7],
    [  8,  10,  10,  11]])

Sokszor megéri egy slicera copyt hívni, ha tömb többi részére később már nem lesz szükségünk. Így memóriát szabadíthatunk fel.

In [16]:
a = np.arange(int(1e8))
b = a[:100].copy()
del a  # az a áltál foglalt memória felszabadul 

Ha csak b = a[:100] szerepelne, akkor a del a parancs kiadása után sem szabadulna fel a memória, hiszen b még hivatkozik rá.

np.random

Numpynak van egy gazdag random számmokkal operáló alcsomagja.

A numpy.random.rand például float64 számokat randomol a [0, 1) intervallumról egyenletesen.

In [17]:
np.random.rand(2, 3, 2)
Out[17]:
array([[[0.31035566, 0.31520522],
    [0.7441388 , 0.06492943],
    [0.13906007, 0.23912887]],

    [[0.15162081, 0.06810516],
    [0.33185582, 0.10103001],
    [0.20699772, 0.09713831]]])

Más eloszlások:

In [18]:
np.random.uniform(1, 2, (2, 2))
Out[18]:
array([[1.9123445 , 1.73037155],
    [1.80696677, 1.77382235]])
In [19]:
np.random.standard_normal(10)
Out[19]:
array([ 0.1656275 , -0.3690568 , -1.13564497, 2.28151832, 1.1508568 ,
    -0.03614552, 1.03213847, -0.39802381, -0.78827429, 0.45838238])
In [20]:
np.random.normal(10, 1, size=(1,10))
Out[20]:
array([[ 9.89938875, 9.05016578, 9.56725594, 9.30157334, 10.19833188,
     9.65971944, 10.29701797, 10.49752402, 11.01587779, 10.35519784]])

Diszkrét eloszlások:

In [26]:
np.random.choice(["A", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9",
         "10", "J", "Q", "K"], 5, replace=True)
Out[26]:
array(['J', '6', '3', 'K', '6'], dtype='<U2')

choice a valszóínűségeket is megadhatjuk:

In [30]:
np.random.choice(range(1, 7), 10,
         p=[0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.5])
Out[30]:
array([6, 6, 1, 4, 6, 3, 6, 6, 6, 1])
In [31]:
print(np.random.permutation(["A", "2", "3", "4", "5", "6",
               "7", "8", "9", "10", "J", "Q", "K"]))
['K' 'Q' '4' '9' '2' '10' 'J' '5' '3' '6' '7' '8' 'A']

A permutation az első dimenzió szerint permutál.

In [32]:
print(np.random.permutation(np.arange(9).reshape((3, 3))))
[[3 4 5]
 [0 1 2]
 [6 7 8]]

Lineáris algebra

linalg csomag: https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.linalg.html

A mátrix szorzásra három jelölés is létezik:

In [11]:
A = np.array([[1, 2], [3, 4]])
A.dot(A)
Out[11]:
array([[ 7, 10],
    [15, 22]])
In [12]:
A*A
Out[12]:
array([[ 1, 4],
    [ 9, 16]])
In [13]:
A @ A
Out[13]:
array([[ 7, 10],
    [15, 22]])
In [18]:
np.matmul(A,A)
Out[18]:
array([[ 7, 10],
    [15, 22]])

Tudunk invertálni, de mint mindig, figyelni kell a kerkítési hibákra.

In [19]:
A_inv = np.linalg.inv(A)
print(A_inv)

A_inv.dot(A)
[[-2.  1. ]
 [ 1.5 -0.5]]
Out[19]:
array([[1.0000000e+00, 4.4408921e-16],
    [0.0000000e+00, 1.0000000e+00]])
In [20]:
np.round(A_inv.dot(A),5)
Out[20]:
array([[1., 0.],
    [0., 1.]])
In [21]:
u = np.array([[0.0, -1.0], [1.0, 0.0]])
In [22]:
np.trace(u) # mátrix nyoma
Out[22]:
0.0

Lineáris egyenletrendszerek, sajátértékek

In [23]:
y = np.array([[5.], [7.]])
x=np.linalg.solve(A, y)
x
Out[23]:
array([[-3.],
    [ 4.]])
In [24]:
A @ x
Out[24]:
array([[5.],
    [7.]])
In [25]:
np.linalg.eig(u) 
Out[25]:
(array([0.+1.j, 0.-1.j]),
 array([[0.70710678+0.j    , 0.70710678-0.j    ],
    [0.    -0.70710678j, 0.    +0.70710678j]]))

Kép tömörítés szingulásris érték felbontással (SVD decomposition)

Képek közelítése alacsony rangú mátrixokkal

In [26]:
import matplotlib.pyplot as plt
import imageio                 #kép beolvasáshoz

Legyen $A\in\mathbb{R}^{n\times m}$ egy tetszőleges mátrix. Ekkor léteznek $U\in\mathbb{R}^{n\times n}$, $D\in\mathbb{R}^{n\times m}$ és $V\in\mathbb{R}^{m\times m}$ mátrxiok, melyekre

$$ A = UDV^*, $$

ahol $U$ és $V$ unitér mátrixok, tehát $U^*U = UU^* = I_n$ és $V^*V=VV^*=I_m$. $D$ pedig diakonális mátrix, azaz $d_{ij}=0$ ha $i\ne j$. A csillag operátor konjugált transzponáltja, tehát $(V^*)_{ij} = \overline V_{ji}$, de mivel mi valós mátrixokkal dolgozunk, elegendő transzponálásra gondolni. $D$ diagonális elemei nemnegatívak és csökkenő sorrenben jönnek: $d_{ii} = \sigma_i$, $\sigma_1\geq\sigma_2\geq\ldots\geq\sigma_r > \sigma_{r+1} = \ldots = \sigma_{\min(n,m)} = 0$, ahol $r$ az $A$ mátrix rangja. Ezeket a $\sigma$ értékeket az $A$ mátrix szinguláris értékeinek hívjuk.

Alacsony rangú aproximáció

Legyen $k\in\mathbb{N}$ egy természetes szám, ahol $k\leq\text{rank}(A)\leq\min\{n, m\}$. Egy olyan $A_k$ mátrixok keresünk, melyre $\text{rank}(A_k) = k$ és amelyik az $A$ mátrix legjobb közelítése a $k$ rangú mátrixok között. Tehát a következő minimalizálási feladatot szeretnénk megoldani:

$$ \left|\left| A - B \right|\right|_F \to \min !\qquad \mbox{ ahol }\quad B\in\mathbb{R}^{n\times m}, \ \text{rank}(B) = k. $$

Itt $\left|\left| X \right|\right|_F$ a Frobenius normát jelöli, ami az $X$ eleminek négyzetösszegének a gyöke.

A feladat megoldását mekapjuk az SVD-felbontás segítségével. Ha $A = UDV^*$, akkor megtartjuk $D$ átlójának első $k$ elemét és a többi szinguláris értéket pedig 0-ra állítjuk. Legyen $D_k$ az így kapott diagonális mátrix. Ezután újra kiszámítjuk a $UD_kV^*$ szorzatot. A nullára állított értékek miatt elég $U$ első k oszlopát és $V$ első $k$ sorát megtartani.

Összefoglalva, az $A_k := U_kD_kV_k^*$ mátrix van legközelebb az $A$ mátrixhoz a Frobenius norma szerint a $k$ rangú mátrixok között, ahol $U_k$ és $V_k$ az első $k$ oszlopla és sora $U$-nak és $V$-nek.

In [27]:
# A rangja 2. Ha A[2,1] értéke 4 lenne, akkor a rang csak 1 lenne.
A = np.array([[1, 2, 0, 0, 2, 3, -1, -2]]).reshape((4, 2))

print(A)
[[ 1 2]
 [ 0 0]
 [ 2 3]
 [-1 -2]]
In [28]:
n, m = A.shape
rank_A = np.linalg.matrix_rank(A)

print(f"sorok száma: {n}, oszlopok száma: {m}")
print(f"A rangja: {rank_A}")
sorok száma: 4, oszlopok száma: 2
A rangja: 2
In [29]:
U, d, V_T = np.linalg.svd(A, full_matrices=True)
print(f"szinguláris értékek: {len(d)}")
szinguláris értékek: 2
In [30]:
D = np.concatenate((np.diag(d), np.zeros((n - len(d), m))), axis=0) # szinguláris értékekből diagonális mátrix
A_restored = np.matmul(U, np.matmul(D, V_T))

A_restored = np.dot(U, np.dot(D, V_T))
A_restored = (U @ D) @ V_T

print(A_restored)
[[ 1. 2.]
 [ 0. 0.]
 [ 2. 3.]
 [-1. -2.]]
In [31]:
B = np.array([[1, 2, 0, 0, 2, 4, -1, -2]]).reshape((4, 2))
print(B) 

n, m = B.shape
rank_B = np.linalg.matrix_rank(B)

print(f"sorok száma: {n}, os zlopok száma: {m}")
print(f"B rangja: {rank_B}")

distance = np.linalg.norm(A - B, "fro")
print(f'Frobenius távolság A és B között: {distance}')
[[ 1 2]
 [ 0 0]
 [ 2 4]
 [-1 -2]]
sorok száma: 4, os zlopok száma: 2
B rangja: 1
Frobenius távolság A és B között: 1.0
In [32]:
U_1 = U[:, :1]
D_1 = D[:1, :1]
V_T_1 = V_T[:1, :]

A_1 = np.matmul(U_1, np.matmul(D_1, V_T_1))
print(f"A legjobb 1 rangú aproximációj A-nak \n {A_1}")

dist_from_A_1 = np.linalg.norm(A - A_1, "fro")
print("A Frobenius norma szerintei eltérés: {}.".format(dist_from_A_1))
A legjobb 1 rangú aproximációj A-nak 
 [[ 1.13525653 1.9200267 ]
 [ 0.     0.    ]
 [ 1.83240511 3.09909403]
 [-1.13525653 -1.9200267 ]]
A Frobenius norma szerintei eltérés: 0.2954450701681662.

Képek közelítése

A képeket a korábban látott módon egy $n\times m\times 3$-as tömbben tároljuk.

A fenti közelítést mindhárom színre elvégezzük.

In [33]:
import imageio
image = imageio.imread('dragon.jpg')
image
Out[33]:
Array([[[255, 255, 255],
    [255, 255, 255],
    [255, 255, 255],
    ...,
    [255, 255, 255],
    [255, 255, 255],
    [255, 255, 255]],

    [[255, 255, 255],
    [255, 255, 255],
    [255, 255, 255],
    ...,
    [255, 255, 255],
    [255, 255, 255],
    [255, 255, 255]],

    [[255, 255, 255],
    [255, 255, 255],
    [255, 255, 255],
    ...,
    [255, 255, 255],
    [255, 255, 255],
    [255, 255, 255]],

    ...,

    [[255, 255, 255],
    [255, 255, 255],
    [255, 255, 255],
    ...,
    [255, 255, 255],
    [255, 255, 255],
    [255, 255, 255]],

    [[255, 255, 255],
    [255, 255, 255],
    [255, 255, 255],
    ...,
    [255, 255, 255],
    [255, 255, 255],
    [255, 255, 255]],

    [[255, 255, 255],
    [255, 255, 255],
    [255, 255, 255],
    ...,
    [255, 255, 255],
    [255, 255, 255],
    [255, 255, 255]]], dtype=uint8)
In [34]:
image = image / 255
row, col, _ = image.shape
print("felbontás: {} * {}".format(row, col))
felbontás: 453 * 640
In [35]:
import matplotlib.pyplot as plt
fig = plt.figure(figsize=(15, 10))
imgplot = plt.imshow(image)
plt.show()
In [36]:
image_red = image[:, :, 0]
image_green = image[:, :, 1]
image_blue = image[:, :, 2]
In [37]:
U_r, d_r, V_r = np.linalg.svd(image_red, full_matrices=True)
U_g, d_g, V_g = np.linalg.svd(image_green, full_matrices=True)
U_b, d_b, V_b = np.linalg.svd(image_blue, full_matrices=True)
In [38]:
k = 50

U_r_k = U_r[:, :k]
V_r_k = V_r[:k, :]
U_g_k = U_g[:, :k]
V_g_k = V_g[:k, :]
U_b_k = U_b[:, :k]
V_b_k = V_b[:k, :]

d_r_k = d_r[:k]
d_g_k = d_g[:k]
d_b_k = d_b[:k]
In [39]:
image_red_approx = np.matmul(U_r_k, np.matmul(np.diag(d_r_k), V_r_k))
image_green_approx = np.matmul(U_g_k, np.matmul(np.diag(d_g_k), V_g_k))
image_blue_approx = np.matmul(U_b_k, np.matmul(np.diag(d_b_k), V_b_k))
In [40]:
image_reconstructed = np.zeros((row, col, 3))

image_reconstructed[:, :, 0] = image_red_approx
image_reconstructed[:, :, 1] = image_green_approx
image_reconstructed[:, :, 2] = image_blue_approx
In [41]:
fig = plt.figure(figsize=(15, 10))
plt.imshow(image_reconstructed)
plt.show()
Clipping input data to the valid range for imshow with RGB data ([0..1] for floats or [0..255] for integers).